top of page

Briyani Menu

Vegetarian Menu

Plain Vege Briyani

Vegetable Briyani Rice
Leela's Raita
Gravy
Papadum

Tauhu Sambal Briyani

Plain Vege Briyani Rice
Tauhu Sambal
Leela's Raita
Gravy
Papadum

Vege Chicken Briyani

Plain Vege Briyani Rice
Vege Chicken Varuval
Leela's Raita
Gravy
Papadum

Vege Fish Sambal Briyani

Plain Vege Briyani
Vege Fish Sambal
Leela's Raita
Papadum

Non Vegetarian Menu

Egg Briyani

Dum Briyani Rice
Hard Boiled Egg
Leela's Raita
Gravy
Papadum

Chicken Varuval Briyani

Dum Briyani Rice
Chicken Varuval
Hard Boiled Egg
Leela's Raita
Gravy
Papadum

Chicken Sambal Briyani

Dum Briyani Rice
Chicken Sambal
Hard Boiled Egg
Leela's Raita
Gravy
Papadum

Mutton Masala Briyani

Dum Briyani Rice
Mutton Masala
Hard Boiled Egg
Leela's Raita
Gravy
Papadum

Tenggiri Fish Varuval Briyani

Dum Briyani Rice
Tenggiri Fish Varuval
Hard Boiled Egg
Leela's Raita
Gravy
Papadum

Prawn Sambal Briyani

Dum Briyani Rice
Prawn Sambal
Hard Boiled Egg
Leela's Raita
Gravy
Papadum

bottom of page